วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

วันที่ 5 กันยายน 2565
นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ” จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ดังนี้
หลังที่ 1 บ้านนายเลียน ปิ่นหอม เลขที่ 52 ม.7 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
หลังที่ 2 บ้านนายฉอย กุละวุฒิ เลขที่ 30 ม.12 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
หลังที่ 3 บ้านนายจิราช สมพงษ์ เลขที่ 93 ม.11 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน พร้อมนี้ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบปัญหาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงาน One home มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งให้กับผู้ประสบปัญหา จำนวน 3 ครอบครัวๆ ละ 2,000 บาท ในการนี้ส่วนราชการในจังหวัด และส่วนราชการในอำเภอ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพให้กับ
ผู้ประสบปัญหา


Share:โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 นางบุญรดา  ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  มอบหมายนายอภิสิทธิ์ ปัญญาคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ อำนวยความสะดวกกับกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มาขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2556 ณ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมาตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยและให้กำลังใจผู้ลงทะเบียน


Share:ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซม สร้างบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซม สร้างบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาช่าดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ” ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหา ในพื้นที่อำเภอโนนคูณ จำนวน 2 หลัง ดังนี้
บ้านหลังที่ 1 นางสิม จุหลัน เลขที่ 67 ม.2 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษโดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน บ้านหลังที่ 2 นางสายสุณี จันทร์สิงห์ เลขที่ 50 ม.10 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพร้อมนี้ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่าากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบปัญหา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานOne home มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ให้กับ นางสิม จุหลัน จำนวน 2000 บาท และเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ให้กับ นางสายสุณี จันทร์สิงห์ จำนวน 2000 บาท ในการนี้ส่วนราชการในจังหวัด และส่วนราชการในอำเภอ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพให้กับผู้ประสบปัญหา


Share:ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

 นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัด พม. one home  จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ วัดบ้านหอย ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดหน่วยบริการให้คำปรึกษา /แนะนำ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย โดยจะพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 2 รายๆ ละ 2,000 บาท และจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 1 ราย ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial