การขอรับรององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน

1.แบบฟอร์มคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กรณีองค์กรภาคเอกชน (ก.ส.ค. 2)

Click here

2.แบบฟอร์มคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กรณีมูลนิธิ หรือสมาคม (ก.ส.ค. 1)

Click here

3. แบบฟอร์มคำขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน (ก.ส.ค. 5)

Click here

4.หลักเกณฑ์การยื่นคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

Click here

5.หลักเกณฑ์การยื่นขอคำรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

Click here

6.แบบรายงานผลการดำเนินงาน องค์กรสาธารณประโยชน์ (กสค.4)

Click here

7.แบบรายงานผลการดำเนินงาน องค์กรสวัสดิการชุมชน (กสค.7)

Click here


Share: