จัดงานวันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 8 มีนาคม 2564สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เเละสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดงานวันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 ภายใต้เเนวคิด “การเสริมพลังสตรี เเละเด็กหญิงสู่ความเสมอภาค ร่วมตัดสินใจ ไร้ความรุนเเรง” ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศเเละความรุนเเรงในครอบครัว มีการเปิดเวทีเสวนาพูดคุยบทบาทการเป็นผู้นำของสตรี รวมทั้งมีการจัดเเสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี เเละเชิดชูเกียรติสตรีที่มีผลงานดีเด่นจากหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัด กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มสตรีภายในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 200 คน โดยมี  นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานในพิธี


Share: