ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันงาน Hackathon ในประเด็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบางในสังคมเมืองในยุคการระบาดของโรค COVID-19

ายละเอียดเพิ่มเติม


Share: