ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

 นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัด พม. one home  จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ วัดบ้านหอย ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดหน่วยบริการให้คำปรึกษา /แนะนำ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย โดยจะพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 2 รายๆ ละ 2,000 บาท และจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 1 ราย ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป


Share: