ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว)

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

  นางอาภาวดี  พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้               นายดีเจริญ  สมประสาท นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) รวมถึงให้บริการให้คำปรึกษา /แนะนำกับผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทาง สังคม รวมถึงได้นำหน้ากากผ้าไปแจกให้กับผู้รับบริการ  ณ โรงเรียนบ้านขามทับขอนหมู่ 9 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว


Share: