ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 15 ตุลาคม 2563

 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้   นายดีเจริญ สมประสาท และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มีกิจกรรมให้คำปรึกษา/แนะนำ แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม. ณ วัดบ้านโซงเลง ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ. โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล. รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี


Share: