ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีติดต่อขอรับการช่วยเหลือ ผ่านสายด่วน 1300

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

 นางอาภาวดี  พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวสุธิดา หงษ์พงษ์     นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายกรฤต หล้าพรหม เจ้าหน้าที่ ศปคมและนายรณชัย นัยบุตร พนักงานขับรถยนต์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต.ตะดอบ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีติดต่อขอรับการช่วยเหลือ ผ่านสายด่วน 1300 รหัสรับเรื่อง 211000186733 ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 7 ตำบลตะดอย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พบ นางสาววงศ์วรรณ ขันตี ประสงค์ขอความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ จากการสอบข้อเท็จจริง พบว่า นางสาววงศ์วรรณ ขันตี อายุ 33 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างเก็บดาวเรือง รายได้ประมาณ 2,000 บาท/เดือน สามีเสียชีวิตเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ต้องดูแลบุตรชาย 3 คน อายุ 13 ปี 6 ปี 9 เดือน และต้องดูแลบิดามารดาไม่ได้ประกอบอาชีพ ส่วนน้องชายที่อาศัยอยู่ด้วยกันประกอบอาชีพรับจ้าง ไม่ค่อยมีงานทำ รายได้ประมาณ 2,000 บาท/เดือน โดยครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ปลูกบ้านในที่ดินของญาติ สภาพบ้านทรุดโทรมไม่แข็งแรงไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ไม่มีที่ดินทำกิน รายได้หลักมาจากนางสาววงศ์วรรณฯ และน้องชาย ประมาณ 4,000 บาท/เดือน บัตรสวัสดิการของรัฐ 2 คนๆละ 500 บาท ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย การช่วยเหลือ พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว จำนวน 3,000 บาท และนำกรณีดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือต่อไป


Share: