ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

วันที่ 9 มกราคม 2566 นางนิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมาย นายวิชาญ หลาวทอง นิติกร และนายรณชัย นัยบุตร พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย ได้แก่ ตำบลแข้ จำนวน 2 ราย ตำบลหัวช้าง จำนวน 2 ราย และตำบลตาเกษ จำนวน 1 ราย เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาช่วยเหลือต่อไป


Share: