ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอรับการช่วยเหลือ สายด่วน 1300

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

 นางอาภาวดี  พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวสุธิดา หงษ์พงษ์        นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายกรฤต หล้าพรหม เจ้าหน้าที่ ศปคมและนายรณชัย นัยบุตร พนักงานขับรถยนต์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อพม.ตำบลหนองแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีติดต่อขอรับการช่วยเหลือ ผ่านสายด่วน 1300 รหัสรับเรื่อง 211000187840 ณ บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พบ นายมงคล งามสุข ประสงค์ขอความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จากการสอบข้อเท็จจริง พบว่า นายมงคล งามสุข อายุ 41 ปี เป็นคนพิการทางการมองเห็น จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ตกงานมา 1 เดือน ไม่มีรายได้ อาศัยอยู่กับภรรยา คือ นางสาวสมศรี งามสุข อายุ 49 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกร     ทำนา 7 ไร่ แต่ไม่ได้ขายข้าว และต้องดูแลบุตรชาย 1 คน คือ เด็กชายอัครพล งามสุข อายุ 5 ปี ปัจจุบันครอบครัวอาศัยที่ทุ่งนา ลักษณะที่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรงโดยครอบครัวมีบ้านที่สร้างไม่เสร็จในหมู่บ้าน  (มีเฉพาะเสาและหลังคา ใช้งบประมาณองค์กรชุมชน 19,000 บาท) เนื่องจากไม่มีเงินจึงไม่สามารสร้างให้แล้วเสร็จได้ และครอบครัวมีที่นา 7 ไร่ ซึ่งติดจำนอง ธกส. 300,000 บาท รายได้หลักของครอบครัวมาจากเบี้ยความพิการของนายมงคลฯ 1,000 บาท/เดือน บัตรสวัสดิการของรัฐของนายมงคลฯ 500 บาท/เดือน และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน การช่วยเหลือ ในเบื้องต้น ได้แนะนำสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ และพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท


Share: