ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน กรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

วันที่ 10 มกราคม 2566
นางนิภา คงเพชร ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางสาวปราถนา วันอุ่น ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนายสุพัฒนา กันตรง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน กรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่ อำเภอปรางค์กู่ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 13 ราย


Share: