เข้าร่วมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

วันที่ 9 สิงหาคม 2564

  นางอาภาวดี  พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสำนักงานงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นที่ 2 จำนวน 2 ผลงาน คือ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รายหมวด หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และ PMQA 4.0  โดยรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน (site Visit)  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการเรื่อง”คนเมืองศรีฮักแพงแบ่งปัน” และนำเสนอ  หัวข้อประเด็นวาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ โดยมีการจัดทำฐานข้อมูล Big Data Sisaket เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “กินอิ่ม นอนอุ่น สุขเสมอกัน ที่ ศรีสะเกษ”


Share: