เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ตำบลคุณธรรม นำสันติสุข”

วันที่ 28 มกราคม 2565

นางอาภาวดี  พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายดีเจริญ สมประสาท นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นายทินกรณ์ ทองอินทร์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ     นายวิชัย ผมหอม นักพัฒนาสังคม และนายรณชัย นัยบุตร พนักงานขับรถยนต์  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ตำบลคุณธรรม นำสันติสุข” ในพื้นที่ตำบลทุ่มเพื่อบูรณาการให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ ในตำบล จำนวน 52 ราย  ณ.ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนแกด) ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ


Share: