เปิดโครงการสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนพิการและสร้างเครือข่าย IL ระดับอำเภอ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนพิการและสร้างเครือข่าย IL ระดับอำเภอ พร้อมกับการบรรยายพิเศษการสร้างความเข้มแข็ง การขยายองค์กรให้ครบทุกอำเภอ การเชื่อมงานกับ CSR โดยชมรมการดำรงชีวิตอิสระคนพิการศรีสะเกษ ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 จำนวน 295,288 บาท และได้จัดอบรมระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้คนพิการได้เรียนรู้ ออกจากบ้าน เข้าสังคม และดำรงชีวิตอิสระได้อย่างมีความสุข


Share: