โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 นางบุญรดา  ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  มอบหมายนายอภิสิทธิ์ ปัญญาคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ อำนวยความสะดวกกับกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มาขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2556 ณ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมาตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยและให้กำลังใจผู้ลงทะเบียน


Share: