เปิดโครงการสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนพิการและสร้างเครือข่าย IL ระดับอำเภอ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนพิการและสร้างเครือข่าย IL ระดับอำเภอ พร้อมกับการบรรยายพิเศษการสร้างความเข้มแข็ง การขยายองค์กรให้ครบทุกอำเภอ การเชื่อมงานกับ CSR โดยชมรมการดำรงชีวิตอิสระคนพิการศรีสะเกษ ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 จำนวน 295,288 บาท และได้จัดอบรมระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้คนพิการได้เรียนรู้ ออกจากบ้าน เข้าสังคม และดำรงชีวิตอิสระได้อย่างมีความสุข


Share:เข้ารับปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ณ ห้องห้วยสำราญ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด     ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

วันที่ 9 มกราคม 2566 นางนิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมาย นายวิชาญ หลาวทอง นิติกร และนายรณชัย นัยบุตร พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย ได้แก่ ตำบลแข้ จำนวน 2 ราย ตำบลหัวช้าง จำนวน 2 ราย และตำบลตาเกษ จำนวน 1 ราย เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาช่วยเหลือต่อไป


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน กรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

วันที่ 10 มกราคม 2566
นางนิภา คงเพชร ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางสาวปราถนา วันอุ่น ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนายสุพัฒนา กันตรง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน กรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่ อำเภอปรางค์กู่ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 13 ราย


Share:วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

วันที่ 5 กันยายน 2565
นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ” จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ดังนี้
หลังที่ 1 บ้านนายเลียน ปิ่นหอม เลขที่ 52 ม.7 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
หลังที่ 2 บ้านนายฉอย กุละวุฒิ เลขที่ 30 ม.12 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
หลังที่ 3 บ้านนายจิราช สมพงษ์ เลขที่ 93 ม.11 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน พร้อมนี้ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบปัญหาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงาน One home มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งให้กับผู้ประสบปัญหา จำนวน 3 ครอบครัวๆ ละ 2,000 บาท ในการนี้ส่วนราชการในจังหวัด และส่วนราชการในอำเภอ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพให้กับ
ผู้ประสบปัญหา


Share:โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 นางบุญรดา  ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  มอบหมายนายอภิสิทธิ์ ปัญญาคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ อำนวยความสะดวกกับกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มาขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2556 ณ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมาตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยและให้กำลังใจผู้ลงทะเบียน


Share:ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซม สร้างบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซม สร้างบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาช่าดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ” ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหา ในพื้นที่อำเภอโนนคูณ จำนวน 2 หลัง ดังนี้
บ้านหลังที่ 1 นางสิม จุหลัน เลขที่ 67 ม.2 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษโดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน บ้านหลังที่ 2 นางสายสุณี จันทร์สิงห์ เลขที่ 50 ม.10 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพร้อมนี้ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่าากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบปัญหา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานOne home มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ให้กับ นางสิม จุหลัน จำนวน 2000 บาท และเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ให้กับ นางสายสุณี จันทร์สิงห์ จำนวน 2000 บาท ในการนี้ส่วนราชการในจังหวัด และส่วนราชการในอำเภอ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพให้กับผู้ประสบปัญหา


Share:ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

 นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัด พม. one home  จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ วัดบ้านหอย ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดหน่วยบริการให้คำปรึกษา /แนะนำ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย โดยจะพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 2 รายๆ ละ 2,000 บาท และจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 1 ราย ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป


Share:ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ ปัญญาคง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เเละหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอบึงบูรพ์ จำนวน 3 หลัง มีการมอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอบึงบูรพ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสทั้ง 3 ราย
ทั้งนี้ มีการดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial