องค์กรสีเขียว (Green Organization)

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน ภายในสํานักงาน ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และที่สําคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดแผนการขับเคลื่อนสู่ องค์กรสีเขียน (Green Organization)


Share:กราบไหว้พระประชาบดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 21 ปี

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.     ดร.นิภา  คงเพชร พมจ.ศรีสะเกษ พร้อมทีมงาน กราบไหว้พระประชาบดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 21 ปี  และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ 


Share:เปิดโครงการสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนพิการและสร้างเครือข่าย IL ระดับอำเภอ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนพิการและสร้างเครือข่าย IL ระดับอำเภอ พร้อมกับการบรรยายพิเศษการสร้างความเข้มแข็ง การขยายองค์กรให้ครบทุกอำเภอ การเชื่อมงานกับ CSR โดยชมรมการดำรงชีวิตอิสระคนพิการศรีสะเกษ ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 จำนวน 295,288 บาท และได้จัดอบรมระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้คนพิการได้เรียนรู้ ออกจากบ้าน เข้าสังคม และดำรงชีวิตอิสระได้อย่างมีความสุข


Share:เข้ารับปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ณ ห้องห้วยสำราญ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด     ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

วันที่ 9 มกราคม 2566 นางนิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมาย นายวิชาญ หลาวทอง นิติกร และนายรณชัย นัยบุตร พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ร่วมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย ได้แก่ ตำบลแข้ จำนวน 2 ราย ตำบลหัวช้าง จำนวน 2 ราย และตำบลตาเกษ จำนวน 1 ราย เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาช่วยเหลือต่อไป


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน กรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

วันที่ 10 มกราคม 2566
นางนิภา คงเพชร ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางสาวปราถนา วันอุ่น ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนายสุพัฒนา กันตรง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน กรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่ อำเภอปรางค์กู่ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 13 ราย


Share:วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

วันที่ 5 กันยายน 2565
นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ” จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ดังนี้
หลังที่ 1 บ้านนายเลียน ปิ่นหอม เลขที่ 52 ม.7 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
หลังที่ 2 บ้านนายฉอย กุละวุฒิ เลขที่ 30 ม.12 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
หลังที่ 3 บ้านนายจิราช สมพงษ์ เลขที่ 93 ม.11 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน พร้อมนี้ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบปัญหาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงาน One home มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งให้กับผู้ประสบปัญหา จำนวน 3 ครอบครัวๆ ละ 2,000 บาท ในการนี้ส่วนราชการในจังหวัด และส่วนราชการในอำเภอ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพให้กับ
ผู้ประสบปัญหา


Share:โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 นางบุญรดา  ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  มอบหมายนายอภิสิทธิ์ ปัญญาคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ อำนวยความสะดวกกับกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มาขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2556 ณ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมาตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยและให้กำลังใจผู้ลงทะเบียน


Share:ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซม สร้างบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซม สร้างบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาช่าดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ” ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหา ในพื้นที่อำเภอโนนคูณ จำนวน 2 หลัง ดังนี้
บ้านหลังที่ 1 นางสิม จุหลัน เลขที่ 67 ม.2 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษโดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน บ้านหลังที่ 2 นางสายสุณี จันทร์สิงห์ เลขที่ 50 ม.10 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพร้อมนี้ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่าากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบปัญหา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานOne home มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ให้กับ นางสิม จุหลัน จำนวน 2000 บาท และเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ให้กับ นางสายสุณี จันทร์สิงห์ จำนวน 2000 บาท ในการนี้ส่วนราชการในจังหวัด และส่วนราชการในอำเภอ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพให้กับผู้ประสบปัญหา


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial