ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ข้อมูลประชากร | ข้อมูลด้านสังคม | สถานการณ์สังคม | องค์กรเครือข่าย |


ศูนย์ประสานอาสาสมัคร (อพม.)
ข้อมูล อพม. จังหวัดศรีสะเกษ
ตอบรับการอบรม อพม.ใหม่ ปี 2564
รายชื่อประธาน อพม.ระดับตำบล
จนท. 1 ต่อ อพม. 25 คน 

1ข้อมูลเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
ข้อมูลแผนที่ทางสังคม Social Map
ระบบสาระสนเทศ

 
 
2. ข้อมูลทางด้านสังคมของกระทรวง พม. และหน่วยงานแวดล้อมกระบวนงาน
ปี
3. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคมที่มีตัวชี้วัดที่เป็นสากล