พร้อม อบรม อพม.ใหม่
ยังไม่ครบทุกตำบล
**ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

ข้อมูล อพม.จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564
ที่ อำเภอ
รายชื่อ อพม.อยู่ในเขตพื้นที่ อปท./รายชื่อ อพม.เข้าอบรม
เป้า อพม.เข้าอบรม
1 กันทรารมย์(17) เทศบาลตำบลกันทรารมย์ ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลดูน ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลโนนสัง ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลหนองหัวช้าง ไฟล์รายชื่อ 1อบรมแล้ว
ตำบลยาง ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลหนองแวง ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลหนองแก้ว ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลทาม ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลละทาย ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลเมืองน้อย ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลอีปาด ไฟล์รายชื่อ 1อบรมแล้ว
ตำบลบัวน้อย ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลหนองบัว ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลดู่ ไฟล์รายชื่อ 1 2 อบรมแล้ว
ตำบลผักแพว ไฟล์รายชื่อ 1 2 อบรมแล้ว
ตำบลจาน ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลคำเนียม ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
2 โนนคูณ(5) ตำบลโนนค้อ ไฟล์รายชื่อ 1 2
ตำบลบก ไฟล์รายชื่อ 1 2
ตำบลโพธิ์ ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลหนองกุง
ตำบลเหล่ากวาง ไฟล์รายชื่อ 1 2
3 กันทรลักษ์(21) เทศบาลเมืองกันทรลักษ์
เทศบาลตำบลสวนกล้วย ไฟล์รายชื่อ 1
• เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลบึงมะลู ไฟล์รายชื่อ 1 2
ตำบลกุดเสลา ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลเมือง ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลสังเม็ก ไฟล์รายชื่อ 1 2
ตำบลน้ำอ้อม ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลละลาย
ตำบลรุง ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลตระกาจ
ตำบลจานใหญ่ ไฟล์รายชื่อ 1 2
ตำบลภูเงิน ไฟล์รายชื่อ 1 2
ตำบลชำ
ตำบลกระแชง
ตำบลโนนสำราญ ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลเสาธงชัย ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลขนุน
ตำบลเวียงเหนือ ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลทุ่งใหญ่
ตำบลภูผาหมอก
4 เบญจลักษ์(5) ตำบลเสียว ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลหนองหว้า ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลหนองงูเหลือม
ตำบลหนองฮาง ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลท่าคล้อ ไฟล์รายชื่อ 1
5 เมืองศรีสะเกษ(17) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ไฟล์รายชื่อ 1 2 อบรมแล้ว
• เทศบาลตำบลน้ำคำ ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลคูซอด
ตำบลซำ
ตำบลจาน ไฟล์รายชื่อ 1 2 3 อบรมแล้ว
ตำบลตะดอบ ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลหนองครก
ตำบลโพนข่า ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลโพนค้อ
ตำบลโพนเขวา ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลหญ้าปล้อง ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลทุ่ม
ตำบลหนองไฮ ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลหนองแก้ว ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลโพธิ์ ไฟล์รายชื่อ 1 2 อบรมแล้ว
ตำบลหมากเขียบ
ตำบลหนองไผ่ ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
6 พยุห์(6) เทศบาลตำบลพยุห์
ตำบลพยุห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพยุห์
(เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพยุห์)
ตำบลพรหมสวัสดิ์
ตำบลตำแย
ตำบลโนนเพ็ก
ตำบลหนองค้า
7 ศรีรัตนะ(8) เทศบาลตำบลศรีรัตนะ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ
ตำบลศรีแก้วและบางส่วนของตำบลสะพุง
ตำบลศรีแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีแก้ว
(นอกเขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะ)
ตำบลพิงพวย
ตำบลสระเยาว์
ตำบลตูม
ตำบลเสื่องข้าว
ตำบลศรีโนนงาม
ตำบลสะพุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะพุง
(นอกเขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะ)
8 ไพรบึง(7) เทศบาลตำบลไพรบึง
เทศบาลตำบลสำโรงพลัน ไฟล์รายชื่อ 1 2
ตำบลไพรบึง
ตำบลดินแดง
ตำบลปราสาทเยอ
ตำบลสุขสวัสดิ์ ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลโนนปูน
9 ขุนหาญ(13) เทศบาลตำบลขุนหาญ
เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์
เทศบาลตำบลกระหวัน
เทศบาลตำบลกันทรอม ไฟล์รายชื่อ 1
เทศบาลตำบลสิ ไฟล์รายชื่อ 1 2
เทศบาลตำบลโนนสูง
ตำบลขุนหาญ
ตำบลพราน
ตำบลไพร ไฟล์รายชื่อ 1 2
ตำบลโพธิ์วงศ์ ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลห้วยจันทร์ ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลบักดอง
ตำบลภูฝ้าย ไฟล์รายชื่อ 1
10 ภูสิงห์(7) ตำบลโคกตาล ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลห้วยตามอญ ไฟล์รายชื่อ 1 2 อบรมแล้ว
ตำบลห้วยตึ๊กชู ไฟล์รายชื่อ 1 2 3 อบรมแล้ว
ตำบลละลม ไฟล์รายชื่อ1 2 อบรมแล้ว
ตำบลตะเคียนราม ไฟล์รายชื่อ1 2 อบรมแล้ว
ตำบลดงรัก ไฟล์รายชื่อ 1 2 อบรมแล้ว
ตำบลไพรพัฒนา ไฟล์รายชื่อ 1 2 อบรมแล้ว
11 ขุขันธ์(23)

เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
เทศบาลตำบลศรีสะอาด
ตำบลกันทรารมย์
ตำบลจะกง ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลใจดี ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลดองกำเม็ด
ตำบลโสน ไฟล์รายชื่อ 1 2
ตำบลปรือใหญ่
ตำบลสะเดาใหญ่
ตำบลตาอุด
ตำบลห้วยเหนือ
ตำบลห้วยใต้ ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลหัวเสือ
ตำบลตะเคียน ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลนิคมพัฒนา
ตำบลโคกเพชร
ตำบลปราสาท
ตำบลสำโรงตาเจ็น ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลห้วยสำราญ ไฟล์รายชื่อ 1 2
ตำบลกฤษณา
ตำบลลมศักดิ์ ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลหนองฉลอง
ตำบลศรีตระกูล

12 ปรางค์กู่(11) เทศบาลตำบลปรางค์กู่
ตำบลพิมาย ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลกู่ ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลหนองเชียงทูน
ตำบลตูม
ตำบลสมอ
ตำบลโพธิ์ศรี ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลสำโรงปราสาท ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลดู่
ตำบลสวาย
ตำบลพิมายเหนือ
13 วังหิน(8) เทศบาลตำบลบุสูง
เทศบาลตำบลวังหิน ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลธาตุ
ตำบลดวนใหญ่
ตำบลบ่อแก้ว ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลศรีสำราญ
ตำบลทุ่งสว่าง
ตำบลโพนยาง
14 อุทุมพรพิสัย(20) เทศบาลตำบลกำแพง
เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่
เทศบาลตำบลโคกจาน ไฟล์รายชื่อ 1
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
เทศบาลตำบลแต้ ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลหนองไฮ ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลอี่หล่ำ ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลก้านเหลือง ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลทุ่งไชย
ตำบลสำโรง ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลแขม ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลขะยูง ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลตาเกษ
ตำบลหัวช้าง
ตำบลรังแร้ง ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลแข้
ตำบลโพธิ์ชัย ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลปะอาว ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลหนองห้าง ไฟล์รายชื่อ 1 2
ตำบลโคกหล่าม ไฟล์รายชื่อ 1
15 ห้วยทับทัน(7) เทศบาลตำบลห้วยทับทัน ไฟล์รายชื่อ 1
เทศบาลตำบลจานแสนไชย ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลห้วยทับทั
ตำบลเมืองหลวง ไฟล์รายชื่อ 1 2
ตำบลกล้วยกว้าง
ตำบลผักไหม ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลปราสาท ไฟล์รายชื่อ 1
16 เมืองจันทร์(3) เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ไฟล์รายชื่อ 1
เทศบาลตำบลหนองใหญ่
ตำบลตาโกน
17 โพธิ์ศรีสุวรรณ(5) เทศบาลตำบลโดด
เทศบาลตำบลผือใหญ่ ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลเสียว ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลหนองม้า
ตำบลอีเซ ไฟล์รายชื่อ 1
18 บึงบูรพ(2) เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลเป๊าะ ไฟล์รายชื่อ 1
19 ราษีไศล(14) เทศบาลตำบลเมืองคง
เทศบาลตำบลบัวหุ่ง ไฟล์รายชื่อ 1
เทศบาลตำบลส้มป่อย ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลเมืองคง
ตำบลเมืองแคน ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลหนองแค ไฟล์รายชื่อ 1 2
ตำบลจิกสังข์ทอง ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลด่าน ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลดู่
ตำบลหนองอึ่ง ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลไผ่ ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลหนองหมี ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลหว้านคำ
ตำบลสร้างปี่ ไฟล์รายชื่อ 1
20 ศิลาลาด(4) ตำบลกุง
ตำบลคลีกลิ้ง
ตำบลหนองบัวดง
ตำบลโจดม่วง
21 ยางชุมน้อย(7) เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลลิ้นฟ้า ไฟล์รายชื่อ 1 2
ตำบลคอนกาม ไฟล์รายชื่อ 1 2
ตำบลโนนคูณ ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลกุดเมืองฮาม ไฟล์รายชื่อ
ตำบลบึงบอน
ตำบลยางชุมใหญ่ ไฟล์รายชื่อ 1
22 น้ำเกลี้ยง(6) ตำบลน้ำเกลี้ยง
ตำบลละเอาะ ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลตองปิด ไฟล์รายชื่อ 1 อบรมแล้ว
ตำบลเขิน ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลรุ่งระวี ไฟล์รายชื่อ 1
ตำบลคูบ
***ข้อมูลอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564