ITA

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงาน

08 : แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

011 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

016 : ความก้าหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

019 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

020 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

021 : การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

029 : รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

030 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

031 : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial