“โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และการทำหน้ากากผ้าอนามัย

วันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม “โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และการทำหน้ากากผ้าอนามัย ณ สมาคมฟื้นฟูคนพิการอำเภอกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายองค์กรคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการ และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการ และอพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ รู้เท่าทันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรับในสถานการณ์โควิค 19 ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในปัจจุบัน


Share: