ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์ประสานอาสาสมัคร (อพม.)
ข้อมูล อพม. จังหวัดศรีสะเกษ
ข้อมูล อพม. ปี 2564

1ข้อมูลเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
ข้อมูลแผนที่ทางสังคม Social Map
ระบบสาระสนเทศ
2. ข้อมูลทางด้านสังคมของกระทรวง พม. และหน่วยงานแวดล้อมกระบวนงาน
 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคมที่มีตัวชี้วัดที่เป็นสากล