ข้อมูลทั่วไปจังหวัดศรีสะเกษ

 

ประวัติความเป็นมา

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

 

   ประวัติความเป็นมา

  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดศรีสะเกษได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๘สังกัดกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยและต่อมาได้โอนมาสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ ๒๓กันยายน ๒๕๓๖โดยให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท อาทิ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการผู้ติดเชื้อ และผู้สูงอายุ ในปี ๒๕๔๕ได้มีการจัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่๓ตุลาคม ๒๕๔๕สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดได้ย้ายไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ชื่อใหม่ว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดศรีสะเกษ และภายหลังได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พ.ศ. ๒๕๔๕และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗เป็นราชการส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกระทรวง พม.ในจังหวัด มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมการสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชนและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้มีการแบ่งการบริหารงาน เป็น ๒ กลุ่ม ๑ ฝ่าย ดังนี้ กลุ่มนโยบายและวิชาการ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตามคำสั่ง สป.ที่ ๔๔๘/๒๕๕๘ เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวง สั่ง ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ มีดังนี้

          ๑. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางสังคม เพื่อการกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

          ๒. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวด

          ๓. ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวง

          ๔. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง

          ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

          ๖. ส่งเสริม ประสานและบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย

          ๗. กำกับ ดูแล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้ดำเนินการตามกฎหมาย แนวนโยบายของกระทรวงและติดตามและประเมินผล แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด

          ๘. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด

          ๙. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง

          ๑๐. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนโยบายและวิชาการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

          ๑. ศึกษาวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกำหนดนโยบายระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

          ๒. ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์

          ๓.  เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด

          ๔.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          ๕. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

          ๑. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจ และเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง

          ๒.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

          ๓. ส่งเสริมประสานงานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย

          ๔.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการถูกกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบในระดับจังหวัดและพื้นที่

          ๕.วิเคราะห์ รวบรวม และจำแนกปัญหาทางสังคมในพื้นที่รับผิดชอบ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศในด้านสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วิเคราะห์ พยากรณ์แนวโน้มการเกิดปัญหาสังคม

          ๖.ดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตามนโยบายเร่งด่วน

          ๗.รณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          ๘.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

          ๑. งานบริหารทั่วไป

          ๒. งานธุรการ และงานสารบรรณ

          ๓. งานการเจ้าหน้าที่

          ๔. งานงบประมาณ

          ๕. งานการเงินและบัญชี

          ๖. งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่

          ๗. งานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

          ๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/ฝ่ายอื่น หน่วยงานอื่นหรือได้รับมอบหมายพิเศษ

 
 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial