วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

วันที่ 5 กันยายน 2565
นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ” จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ดังนี้
หลังที่ 1 บ้านนายเลียน ปิ่นหอม เลขที่ 52 ม.7 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
หลังที่ 2 บ้านนายฉอย กุละวุฒิ เลขที่ 30 ม.12 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
หลังที่ 3 บ้านนายจิราช สมพงษ์ เลขที่ 93 ม.11 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน พร้อมนี้ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบปัญหาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงาน One home มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งให้กับผู้ประสบปัญหา จำนวน 3 ครอบครัวๆ ละ 2,000 บาท ในการนี้ส่วนราชการในจังหวัด และส่วนราชการในอำเภอ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพให้กับ
ผู้ประสบปัญหา


Share:โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 นางบุญรดา  ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ  มอบหมายนายอภิสิทธิ์ ปัญญาคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ อำนวยความสะดวกกับกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่มาขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2556 ณ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมาตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยและให้กำลังใจผู้ลงทะเบียน


Share:ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซม สร้างบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซม สร้างบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาช่าดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน เนื่องในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๘ ปี จังหวัดศรีสะเกษ” ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหา ในพื้นที่อำเภอโนนคูณ จำนวน 2 หลัง ดังนี้
บ้านหลังที่ 1 นางสิม จุหลัน เลขที่ 67 ม.2 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษโดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน บ้านหลังที่ 2 นางสายสุณี จันทร์สิงห์ เลขที่ 50 ม.10 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพร้อมนี้ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่าากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบปัญหา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานOne home มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ให้กับ นางสิม จุหลัน จำนวน 2000 บาท และเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ให้กับ นางสายสุณี จันทร์สิงห์ จำนวน 2000 บาท ในการนี้ส่วนราชการในจังหวัด และส่วนราชการในอำเภอ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพให้กับผู้ประสบปัญหา


Share:ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

 นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัด พม. one home  จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ วัดบ้านหอย ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดหน่วยบริการให้คำปรึกษา /แนะนำ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย โดยจะพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 2 รายๆ ละ 2,000 บาท และจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 1 ราย ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป


Share:ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ ปัญญาคง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เเละหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอบึงบูรพ์ จำนวน 3 หลัง มีการมอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอบึงบูรพ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสทั้ง 3 ราย
ทั้งนี้ มีการดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 28 มกราคม 2565 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายดีเจริญ สมประสาท ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นายทินกรณ์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายวิชัย ผมหอม ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนายรณชัย นัยบุตร พนักงานขับรถยนต์ เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง พื้นที่ ต.ทุ่ม อำเภอเมือง  ดังนี้ 1.เยี่ยมบ้าน นายฉมิตร ทรงกลด บ้านเลขที่  หมู่ที่ 13 ต.ทุ่ม   อ.เมือง ประสบปัญหาอาศัยอยู่เพียงลำพัง สภาพห้องน้ำไม่เหมาะสม ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง เคยได้รับการช่วยเหลืองบบ้านพอเพียง 20,000 บาท แต่สร้างไม่สมบูรณ์  พิจารณาให้ความช่วยเหลือ และบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ดังนี้

-กาชาด.ศรีสะเกษ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเรื่องมุ้ง

  – พมจ.ศรีสะเกษ พิจารณาเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง เพื่อนำไปปรับสภาพห้องน้ำ ที่อยู่อาศัย  ตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่มีใน TP.MAP

2.เยี่ยมบ้าน นางอุไรพร นิ่มนึก อายุ 38 ปี บ้านเลขที่  ม.3     ต.ทุ่ม อ.เมือง ประสบปัญหาดูแลบุตรและหลาน สามีทำงานต่างจังหวัด  สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่มีที่ทำกิน ในการนี้พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง กาชาด จ.ศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือเรื่องเตาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ตรวจสอบแล้วข้อมูลมีใน TP.MAP เป็นกลุ่มเปราะบาง จะได้ดำเนินการช่วยเหลือตามแผนต่อไป


Share:เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ตำบลคุณธรรม นำสันติสุข”

วันที่ 28 มกราคม 2565

นางอาภาวดี  พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายดีเจริญ สมประสาท นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นายทินกรณ์ ทองอินทร์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ     นายวิชัย ผมหอม นักพัฒนาสังคม และนายรณชัย นัยบุตร พนักงานขับรถยนต์  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ตำบลคุณธรรม นำสันติสุข” ในพื้นที่ตำบลทุ่มเพื่อบูรณาการให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ ในตำบล จำนวน 52 ราย  ณ.ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนแกด) ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ


Share:ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน

วันที่ 26 มกราคม 2565 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เเละหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จำนวน 4 หลัง มีการมอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอขุขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสทั้ง 4 รายทั้งนี้ มีการดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี


Share:ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ ปัญญาคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวชมบงกช สินธวาชีวะ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายณัฐพล ทองพันชั่ง พนักงานอำนวยการ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนางวร สินศิริ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 19 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ในการนี้สำนักงานเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 6,000 บาท


Share:ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน”

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ รักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เเละหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน จำนวน 5 หลัง มีการมอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาศรีสะเกษ สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน ภาคเอกชน อำเภอห้วยทับทัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสทั้ง 5 ราย
ทั้งนี้ มีการดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial