ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ ปัญญาคง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เเละหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอบึงบูรพ์ จำนวน 3 หลัง มีการมอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอบึงบูรพ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสทั้ง 3 ราย
ทั้งนี้ มีการดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 28 มกราคม 2565 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายดีเจริญ สมประสาท ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นายทินกรณ์ ทองอินทร์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายวิชัย ผมหอม ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนายรณชัย นัยบุตร พนักงานขับรถยนต์ เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง พื้นที่ ต.ทุ่ม อำเภอเมือง  ดังนี้ 1.เยี่ยมบ้าน นายฉมิตร ทรงกลด บ้านเลขที่  หมู่ที่ 13 ต.ทุ่ม   อ.เมือง ประสบปัญหาอาศัยอยู่เพียงลำพัง สภาพห้องน้ำไม่เหมาะสม ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง เคยได้รับการช่วยเหลืองบบ้านพอเพียง 20,000 บาท แต่สร้างไม่สมบูรณ์  พิจารณาให้ความช่วยเหลือ และบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ดังนี้

-กาชาด.ศรีสะเกษ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเรื่องมุ้ง

  – พมจ.ศรีสะเกษ พิจารณาเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง เพื่อนำไปปรับสภาพห้องน้ำ ที่อยู่อาศัย  ตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่มีใน TP.MAP

2.เยี่ยมบ้าน นางอุไรพร นิ่มนึก อายุ 38 ปี บ้านเลขที่  ม.3     ต.ทุ่ม อ.เมือง ประสบปัญหาดูแลบุตรและหลาน สามีทำงานต่างจังหวัด  สภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่มีที่ทำกิน ในการนี้พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง กาชาด จ.ศรีสะเกษ ให้ความช่วยเหลือเรื่องเตาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ตรวจสอบแล้วข้อมูลมีใน TP.MAP เป็นกลุ่มเปราะบาง จะได้ดำเนินการช่วยเหลือตามแผนต่อไป


Share:เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ตำบลคุณธรรม นำสันติสุข”

วันที่ 28 มกราคม 2565

นางอาภาวดี  พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายดีเจริญ สมประสาท นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นายทินกรณ์ ทองอินทร์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ     นายวิชัย ผมหอม นักพัฒนาสังคม และนายรณชัย นัยบุตร พนักงานขับรถยนต์  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ตำบลคุณธรรม นำสันติสุข” ในพื้นที่ตำบลทุ่มเพื่อบูรณาการให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ ในตำบล จำนวน 52 ราย  ณ.ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนแกด) ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ


Share:ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน

วันที่ 26 มกราคม 2565 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เเละหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จำนวน 4 หลัง มีการมอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอขุขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสทั้ง 4 รายทั้งนี้ มีการดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี


Share:ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอภิสิทธิ์ ปัญญาคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวชมบงกช สินธวาชีวะ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายณัฐพล ทองพันชั่ง พนักงานอำนวยการ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนางวร สินศิริ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 19 ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ในการนี้สำนักงานเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 6,000 บาท


Share:ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน”

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ รักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เเละหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน จำนวน 5 หลัง มีการมอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาศรีสะเกษ สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน ภาคเอกชน อำเภอห้วยทับทัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสทั้ง 5 ราย
ทั้งนี้ มีการดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีติดต่อขอรับการช่วยเหลือ ผ่านสายด่วน 1300

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

 นางอาภาวดี  พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวสุธิดา หงษ์พงษ์     นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายกรฤต หล้าพรหม เจ้าหน้าที่ ศปคมและนายรณชัย นัยบุตร พนักงานขับรถยนต์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ อบต.ตะดอบ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีติดต่อขอรับการช่วยเหลือ ผ่านสายด่วน 1300 รหัสรับเรื่อง 211000186733 ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 7 ตำบลตะดอย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พบ นางสาววงศ์วรรณ ขันตี ประสงค์ขอความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ จากการสอบข้อเท็จจริง พบว่า นางสาววงศ์วรรณ ขันตี อายุ 33 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างเก็บดาวเรือง รายได้ประมาณ 2,000 บาท/เดือน สามีเสียชีวิตเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ต้องดูแลบุตรชาย 3 คน อายุ 13 ปี 6 ปี 9 เดือน และต้องดูแลบิดามารดาไม่ได้ประกอบอาชีพ ส่วนน้องชายที่อาศัยอยู่ด้วยกันประกอบอาชีพรับจ้าง ไม่ค่อยมีงานทำ รายได้ประมาณ 2,000 บาท/เดือน โดยครอบครัวไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ปลูกบ้านในที่ดินของญาติ สภาพบ้านทรุดโทรมไม่แข็งแรงไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย ไม่มีที่ดินทำกิน รายได้หลักมาจากนางสาววงศ์วรรณฯ และน้องชาย ประมาณ 4,000 บาท/เดือน บัตรสวัสดิการของรัฐ 2 คนๆละ 500 บาท ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย การช่วยเหลือ พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว จำนวน 3,000 บาท และนำกรณีดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อพิจารณาการช่วยเหลือต่อไป


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอรับการช่วยเหลือ สายด่วน 1300

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

 นางอาภาวดี  พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวสุธิดา หงษ์พงษ์        นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายกรฤต หล้าพรหม เจ้าหน้าที่ ศปคมและนายรณชัย นัยบุตร พนักงานขับรถยนต์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อพม.ตำบลหนองแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีติดต่อขอรับการช่วยเหลือ ผ่านสายด่วน 1300 รหัสรับเรื่อง 211000187840 ณ บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พบ นายมงคล งามสุข ประสงค์ขอความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จากการสอบข้อเท็จจริง พบว่า นายมงคล งามสุข อายุ 41 ปี เป็นคนพิการทางการมองเห็น จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ตกงานมา 1 เดือน ไม่มีรายได้ อาศัยอยู่กับภรรยา คือ นางสาวสมศรี งามสุข อายุ 49 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกร     ทำนา 7 ไร่ แต่ไม่ได้ขายข้าว และต้องดูแลบุตรชาย 1 คน คือ เด็กชายอัครพล งามสุข อายุ 5 ปี ปัจจุบันครอบครัวอาศัยที่ทุ่งนา ลักษณะที่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรงโดยครอบครัวมีบ้านที่สร้างไม่เสร็จในหมู่บ้าน  (มีเฉพาะเสาและหลังคา ใช้งบประมาณองค์กรชุมชน 19,000 บาท) เนื่องจากไม่มีเงินจึงไม่สามารสร้างให้แล้วเสร็จได้ และครอบครัวมีที่นา 7 ไร่ ซึ่งติดจำนอง ธกส. 300,000 บาท รายได้หลักของครอบครัวมาจากเบี้ยความพิการของนายมงคลฯ 1,000 บาท/เดือน บัตรสวัสดิการของรัฐของนายมงคลฯ 500 บาท/เดือน และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท/เดือน การช่วยเหลือ ในเบื้องต้น ได้แนะนำสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ และพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท


Share:เข้าร่วมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

วันที่ 9 สิงหาคม 2564

  นางอาภาวดี  พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสำนักงานงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นที่ 2 จำนวน 2 ผลงาน คือ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รายหมวด หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และ PMQA 4.0  โดยรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน (site Visit)  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการเรื่อง”คนเมืองศรีฮักแพงแบ่งปัน” และนำเสนอ  หัวข้อประเด็นวาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ โดยมีการจัดทำฐานข้อมูล Big Data Sisaket เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน “กินอิ่ม นอนอุ่น สุขเสมอกัน ที่ ศรีสะเกษ”


Share:ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. เเละหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอวังหิน จำนวน 7 หลัง มีการมอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ อำเภอวังหิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของผู้ด้อยโอกาสทั้ง 7 ราย
ทั้งนี้ มีการดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial