การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การสวัสดิการสังคม และจัดทำเวทีประชาคมเพื่อกำหนดทิศทางการสนับสนุนโครง ปีงบประมาณ 2565 – 2566 จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องศรีพฤทเธศวร โรงแรมเกษสิริ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทน อปท. อสป. อสช. และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 90 คน โดยการอบรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial