ขอเชิญเยาวชน ผู้มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงเยาวชนแห่งชาติ ในปีที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น

ขอเชิญเยาวชน ผู้มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงเยาวชนแห่งชาติ ในปีที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น (เป็นผู้เกิดระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2541 ถึง วันที่ 20 กันยายน 2551) ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ทุกสังกัด ทุกกระทรวง ในจังหวัดศรีสะเกษ ส่งประวัติและผลงาน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ และส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566 โดยเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2566
ทั้งนี้ สามารถสงผลงานมาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2566

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ปี 2566


Share: