ข้อมูลทั่วไปจังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

 

   ประวัติความเป็นมา

         สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เดิมใช้ชื่อว่า สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดศรีสะเกษได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๘ สังกัดกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยและต่อมาได้โอนมาสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ ๒๓กันยายน ๒๕๓๖โดยให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมฟื้นฟูและพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท อาทิ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการผู้ติดเชื้อ และผู้สูงอายุ ในปี ๒๕๔๕ ได้มีการจัดตั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดได้ย้ายไปสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ชื่อใหม่ว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดศรีสะเกษ และภายหลังได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นราชการส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
       สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกระทรวง พม.ในจังหวัด มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมการสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชนและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้มีการแบ่งการบริหารงาน เป็น ๒ กลุ่ม ๑ ฝ่าย ดังนี้ กลุ่มนโยบายและวิชาการ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และฝ่ายบริหารงานทั่วไปSocial media & sharing icons powered by UltimatelySocial