ด้วยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็ก อายุครบ 6 ปี บริบูรณ์แต่ไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันเด็กแห่งชาติในปีที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น

เกณฑ์การคัดเลือกเด็กดีเด่น 2567


Share: