ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประชาสงเคราะห์จังหวัดศรีสะเกษ

1.

นายดวงอาทิตย์ จ.ชมประสพ

(รักษาราชการ)

26 ธ.ค.2508 – 31 ม.ค. 2509

2.

นายดวงอาทิตย์ จ.ชมประสพ

 

1 ก.พ. 2509 – 31 ต.ค. 2511

3.

นายสุนทร สนทนา

 

1 พ.ย. 2511 – 31 พ.ค. 2516

4.

นายถวิล เมืองจีน

(รักษาราชการ)

1 มิ.ย. 2516 – 15 มี.ค. 2517

5.

นายสมโภชน์ จูฑะโยธิน

 

16 มี.ค. 2517 – 25 ธ.ค. 2525

6.

นายอำพร มุสิกอง

(รักษาราชการ)

26 ธ.ค. 2525 – 24 เม.ย. 2526

7.

นายทวีเกียรติ สิทธิเวช

 

25 เม.ย. 2526 – 20 มี.ค. 2530

8.

นายศิลป ภัทรดุลพิทักษ์

 

21 มี.ค. 2530 – 30 ก.ย. 2532

9.

นายดาเนียล มั่นใจอารย์

(รักษาราชการ)

1 ต.ค. 2532 – 5 มี.ค. 2533

10.

นายวรวิทย์ บุญสร้าง

(รักษาราชการ)

6 มี.ค. 2533 – 31 ต.ค. 2534

11.

นายประพาฬพงษ์ โกมลเสวิน

 

1 พ.ย. 2534 – 14 ก.ค. 2536

12.

นายนิวัฒนชัย กิจโกศล

 

15 ก.ค. 2536 – 9 มิ.ย. 2537

13.

นางวัณเพ็ญ ต่างมงคล

(รักษาราชการ)

10 มิ.ย. 2537 – 6 ก.ย. 2537

14.

นายนเรศ ศิรินานุวัฒน์

(รักษาราชการ)

7 ก.ย. 2537 – 9 ต.ค. 2537

15.

ว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์ คุณวิเศษ

 

10 ต.ค. 2537 – 30 ก.ย. 2541

16.

นายสมศักดิ์ ยอดสง่า

 

1 ต.ค. 2541 – 30 ก.ย. 2542

17.

นายสุเทพ อุทยาพงษ์

 

1 ต.ค. 2542 – 15 ต.ค. 2545

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดศรีสะเกษ

1.

นายสุเทพ อุทยาพงษ์

 

16 ต.ค. 2545 – 17 พ.ย. 2545

2.

นายมานิต  วรหาญ

 

18 พ.ย. 2545 – 4 มี.ค. 2546

3.

นายสุเทพ อุทยาพงษ์

 

5 มี.ค. 2546 – 30 ก.ย. 2547

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

 

1.

นายสุเทพ อุทยาพงษ์

 

1 ต.ค. 2547 – 19 เม.ย. 2549

                              ปรับเป็นระดับ 9 ตั้งแต่ 14 ก.พ. 2549

2.

นายเสริมศักดิ์ บุญเผื่อน

 

20 เม.ย. 2549 – 30 ก.ย. 2551

3.

นายมนัส  ศิริพันธ์

 

3 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2552

                             ปรับเป็น ผู้อำนวยการระดับสูง ตั้งแต่ 11 ธ.ค. 2551

4.

นายมานิต วรหาญ

 

2 ต.ค. 2552 – 2 พ.ค. 2553

5.

นายคมกริช คุณะดิลก

 

3 พ.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2555

6.

นายทวีศักดิ์  สิงห์ดง

 

5 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2559

7.

นายสุพล บริสุทธิ์

 

18 พ.ย. 2559 – 8 มี.ค. 2561

8.

นายพิชัย เทพา

 

9 มี.ค. 2561 – 30 เม.ย.2561

9.

นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ

(รักษาราชการ)

1 พ.ค. 2561 – 19 พ.ย. 2561

10.

นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ

 

20 พ.ย.2561 – 10 ส.ค. 2563

11.

นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ

(รักษาราชการ)

11 ส.ค. 2563 – 13 ก.ย.2563

12.

นางอาภาวดี  พรหมจอม

 

14 ก.ย.2563 – 27 มิ.ย.2565

13.     นางบุญรดา  ทัพมงคล                                                                      16 ส.ค 2565 – 2 ต.ค 2565

14.     นางนิภา    คงเพชร                                                                           3 ต.ค 2565 – ปัจจุบัน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial