ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

เอกสารรับสมัครเพิ่มเติม


Share: