ประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพในชุมชนตามกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว


Share: