ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก)

รายละเอียดเอกสาร


Share: