ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนต่อร่างแผนอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก พ.ศ.2566-2575 ระยะ 10 ปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย


Share: