ผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

ด้วยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ขอความร่วมมือจังหวัดศรีสะเกษ เผยแพร่และเชิญชวนหน่วยงาน องค์การ และผู้ที่สนใจ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี และมารดาต้องมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันที่ส่งแบบกรอกประวัติการคัดเลือกฯ) ได้ส่งเรื่องจริงของ
ผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยให้ส่งเอกสารไปยังประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์)

ประกาศคัดเลือกลูกกตัญญูฯ ปี 2566


Share: