สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะทำงานจัดการความรู้ได้ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้โดยจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง ระบบการส่งต่อและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะทำงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล สามารถที่จะติดตามและตรวจสอบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบในรูปบบการประมวลผลออนไลน์ได้ ในปัจจุบันหน่วยงานได้ดำเนินการนำร่องการใช้งานระบบดังกล่าว และพบว่าเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้จริง

ไฟล์ เล่ม KM


Share: