อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง พม. ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๓ ( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๔๑ ก วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ )

อำนาจหน้าที่เดิม

อำนาจหน้าที่ปัจจุบัน

๑.จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม-

และความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัดรวมทั้งรายงานสถานการณ์ทางสังคม และเสนอแนะแนวทางแก้ไข

๑.จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม-

และความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัดรวมทั้งรายงานสถานการณ์ทางสังคม และเสนอแนะแนวทางแก้ไข

๒.ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการและกิจการ        
ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวง

๒.ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการและกิจการ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวง

๓. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง

๓.ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ
ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง

๔. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการดำเนินงาน

กับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

๔. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

๕.ส่งเสริมและประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมรวมทั้งการส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย

๕.ส่งเสริมและประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งการส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีหน้าที่และอำนาจในการจัดสวัสดิการสังคม

๖.กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้ดำเนินการ        ตามกฎหมายนโยบายกระทรวงและติดตามประเมินผล
แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบ ของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงในระดับจังหวัด

๖. กำกับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสาขา  และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้ดำเนินการตามกฎหมายนโยบายกระทรวงและติดตามประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงในระดับจังหวัด

๗.เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง         ของมนุษย์ในระดับจังหวัด

๗.เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง             ของมนุษย์ในระดับจังหวัด

๘. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงาน       ของกระทรวง

๘. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงาน  ของกระทรวง

๙.รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคมในระดับจังหวัด

๙.รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคมในระดับจังหวัด

๑๐.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน             ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑๐.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน                   
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial