บริการด้านเด็ก

  • บริการด้านเด็ก

การรับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิการ และสถานพัฒนาฟื้นฟู

การต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีเด็กอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)

การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)

การขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด


ระบบติดตามการใช้บริการ พม.
“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์”

กระทรวง พม. ได้มีการเปิดระบบการติดตามการใช้บริการ พม. (Service Tracking System)
เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบสถานะและบริการของกระทรวง พม. เช่น
⭐ ตรวจสอบสถานะการขอรับเงินอุดหนุน / เงินสงเคราะห์
⭐ ตรวจสอบสถานการณ์รับเงินอุดหนุนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
⭐ ตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
⭐ ตรวจสอบสถานะการช่วยเหลือ (สายด่วน 1300) เป็นต้น

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial