เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

➡️➡️ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีประกาศฉบับ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) กำหนดวันและเวลาในการประเมิน โดยกำหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (https://www.m-society.go.th) หัวข้อข่าวรับสมัครงาน หรือเว็บไซต์ของกลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคล (http://hrm.m-society.go.th/) หัวข้อข่าวรับสมัครงาน ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม นั้น

‼️‼️บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและเพื่อให้การตรวจสอบของคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)ในตำแหน่งต่าง ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงเลื่อนกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จากเดิมวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

สำเนาประกาศ


Share: