โครงสร้างหน่วยงาน

 

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่

สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มนโยบายและวิชาการ
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ

2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่

3.ดำเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี

4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อการกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

2.ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวง

3.เป็นศูนย์ข้อมูลทางสังคมของมนุษย์ในระดับจังหวัด

4.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่างๆตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง

2.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน

3.ส่งเสริม ประสาน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย

4.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการถูกกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบในดับจังหวัดและพื้นที่

5.วิเคราะห์ รวบรวม จำแนกปัญหาทางสังคม และจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านสังคมในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ วิเคราะห์พยากรณ์การเกิดปัญหาสังคม

6.ดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตามนโยบายเร่งด่วนใน 4 ประเด็นสังคม

7.รณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

8.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.คุ้มครองคัดแยกผู้เสียหายและดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากคดีค้ามนุษย์

2.ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

3.บริการสวัสดิการสงเคราะห์เด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก

4.ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

5.คุ้มครองช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาส

6.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.การจดทะเบียนคนพิการ ออกบัตร ต่ออายุบัตร คนพิการ

2.การส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ ประเภทเงินกู้คนพิการ และการสนับสนุนกลุ่มประกอบอาชีพ 

3.การดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ

4.การดำเนินการสนับสนุนล่ามภาษามือ

5.การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial