ขอเชิญเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “THAILAND TOMORROW คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม”

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 80,000 บาท โดย
– รับสมัครในรูปแบบทีม 2 – 5 คน
– ผู้สนใจสามารถส่งผลงานความยาวไม่เกิน 3 นาที (1 ทีม ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น)
– ผู้สนใจต้องสมัครและส่งผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด

รับสมัคร วันนี้ – 15 มีนาคม 2566 ฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่าย


Share:ขอเชิญเยาวชน ผู้มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงเยาวชนแห่งชาติ ในปีที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น

ขอเชิญเยาวชน ผู้มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงเยาวชนแห่งชาติ ในปีที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น (เป็นผู้เกิดระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2541 ถึง วันที่ 20 กันยายน 2551) ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ทุกสังกัด ทุกกระทรวง ในจังหวัดศรีสะเกษ ส่งประวัติและผลงาน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ และส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566 โดยเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2566
ทั้งนี้ สามารถสงผลงานมาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2566

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ปี 2566


Share:เปิดโครงการสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนพิการและสร้างเครือข่าย IL ระดับอำเภอ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตคนพิการและสร้างเครือข่าย IL ระดับอำเภอ พร้อมกับการบรรยายพิเศษการสร้างความเข้มแข็ง การขยายองค์กรให้ครบทุกอำเภอ การเชื่อมงานกับ CSR โดยชมรมการดำรงชีวิตอิสระคนพิการศรีสะเกษ ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566 จำนวน 295,288 บาท และได้จัดอบรมระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้คนพิการได้เรียนรู้ ออกจากบ้าน เข้าสังคม และดำรงชีวิตอิสระได้อย่างมีความสุข


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial