ผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

ด้วยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ขอความร่วมมือจังหวัดศรีสะเกษ เผยแพร่และเชิญชวนหน่วยงาน องค์การ และผู้ที่สนใจ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี และมารดาต้องมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันที่ส่งแบบกรอกประวัติการคัดเลือกฯ) ได้ส่งเรื่องจริงของ
ผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยให้ส่งเอกสารไปยังประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์)

ประกาศคัดเลือกลูกกตัญญูฯ ปี 2566


Share:ขอเชิญเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “THAILAND TOMORROW คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม”

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 80,000 บาท โดย
– รับสมัครในรูปแบบทีม 2 – 5 คน
– ผู้สนใจสามารถส่งผลงานความยาวไม่เกิน 3 นาที (1 ทีม ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น)
– ผู้สนใจต้องสมัครและส่งผลงานตามระยะเวลาที่กำหนด

รับสมัคร วันนี้ – 15 มีนาคม 2566 ฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่าย


Share:ขอเชิญเยาวชน ผู้มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงเยาวชนแห่งชาติ ในปีที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น

ขอเชิญเยาวชน ผู้มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงเยาวชนแห่งชาติ ในปีที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น (เป็นผู้เกิดระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2541 ถึง วันที่ 20 กันยายน 2551) ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ทุกสังกัด ทุกกระทรวง ในจังหวัดศรีสะเกษ ส่งประวัติและผลงาน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ และส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566 โดยเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ และทุนการศึกษา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2566
ทั้งนี้ สามารถสงผลงานมาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2566

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ปี 2566


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial